om oss - stadgar

Föreningens uppgift och syfte
§ 1
AT Fritid (Arboga Trivsel och Fritid) är en korporationsidrottsförening för personalen inom Saab i Arboga och företag som outsourcats från Saab. Den ursprungliga föreningen som stiftades den 5/9 1945.
Föreningen har till uppgift att genom utövande av gymnastik, idrott och friluftsliv verka för medlemmarnas fysiska och sociala umgänge samt att främja  en god kamratanda.

Medlemskap
§ 2
Föreningen består av aktiva eller passiva medlemmar samt hedersmedlemmar. Föreningen representerar företagets personal i korporationsidrottssammanhang.

§ 3
Anställda inom Saab i Arboga och företag som outsourcats från Saab och beretts fortsatt medlemskap är medlemmar i föreningen.

§ 4
Till hedersledamot kan kallas person, som på synnerligen utmärkt sätt befrämjat föreningens intressen. Hedersledamot utses på förslag av styrelsen genom beslut på allmänt sammanträde.

§ 5
Medlemskap i föreningen upphör, då medlem slutar sin anställning. Medlem som slutar sin anställning pga. pensionering kvarstår som medlem i föreningen.

§ 6
Föreningsmedlem kan avstängas från tävlingsverksamhet om han/hon motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadar föreningens intresse. Beslut om avstängning fattas av styrelsen. Fråga om avstängning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (Min 14 dagar).
I beslutet om avstängning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den avstängde i betalt brev med post eller på annat betryggande sätt. Beslut om avstängning får överklagas av den avstängde till styrelsen.

Styrelsen
§ 8

Föreningens angelägenheter handhas av styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare 2 ledamöter, max ytterligare 4 ledamöter och 2 suppleanter.

Ordförande väljs för ett år, övriga styrelseledamöter för två år, växelvis med halva antalet årligen. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer, sekreterare och kassör. Avgår ledamot innan valperiodens slut, inträder i hans ställe en suppleant.

§ 9
Styrelse sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall för denna av sekreterare och är beslutmässig, om hälften av ledamöterna äro närvarande.
Beslut fattas genom enkel röstövervikt; vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordförande.

Ordföranden är föreningens officiella representant, leder dess förhandlingar och vakar över dess stadgars efterlevnad.

Sekreteraren skall sköta föreningens korrespondens, föra och utskriva protokoll såväl vid styrelsens som föreningens sammanträden samt upprätta förslag till årsberättelse mm.

Kassören åligger att uppbära avgifter och verkställa utbetalningar för föreningens räkning samt föra kassabok över föreningens räkenskaper. Alla större utbetalningar skall vara förankrade i styrelsen.

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och skall vara tillgängliga för revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar.

Sektioner
§ 10

Den idrottsliga verksamheten inom föreningen bedrivs av sektioner. Sektioner kan bestå av en person men om det är flera skall en vara sammankallande/ kontaktperson.

Sektionsledare väljs av årsmötet. Om behov/intresse för att starta upp en ny sektion uppstår under verksamhetsåret kan styrelsen genomföra detta.

Sektionerna åligger att övervaka medlemmarnas träning, att uppgöra förslag till klubbtävlingar samt anordna, leda och protokollföra dessa, utse föreningens tävlingslag samt att behandla och avgiva utlåtande över ärenden, som av styrelsen remitterats till densamma.

Eventuella specialbestämmelser för sektionerna fastställas av föreningsstyrelsen.

Revision
§ 11

Antalet revisorer skall vara två med en suppleant. Revisorerna väljs för 1 år.
Det åligger revisorerna att granska styrelsens och sektionsstyrelsernas räkenskaper, protokoll och förvaltning under sistförflutna kalenderår. Revisionsberättelsen bör överlämnas till styrelsen senast 15 dagar före årsmötet.

Sammanträden
§ 12

Ordinarie årsmöte hålls före utgången av mars månad varje år. Dag och plats bestämms av styrelsen, vilket minst 14 dagar i förväg på lämpligt sätt utfärdar kallelse om detta.

Extra allmänt sammanträde utlyses av styrelsen, då omständigheterna så fordra. Anledningen till sammanträdet skall angivas på kallelsen, som skall utfärdas minst 4 dagar i förväg.

Sammanträdet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som på kallelse infunnit sig till detsamma.

Varje medlem äger en röst.

§ 13
Vid föreningens ordinarie årsstämma förekomma följande ärenden.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

 3. Styrelsens och sektionsstyrelsernas årsberättelser.

 4. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.

 5. Förslag till inkomst och utgiftsstat jämte arbetsplan för det kommande verksamhetsåret.

 6. Behandlingen av förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst 10 dagar före stämman.

 7. Val av;
  - Ordförande i styrelsen
  - Övriga styrelseledamöter
  - Erforderligt antal styrelsesuppleanter
  - Sektionsledare
  - Revisorer (revisor behöver ej vara medlem i föreningen)

 8. Val av ombud till SAAB Aktiv årsmöte.

 9. Val av valberedning bestående av två ledamöter för en tid av ett år varav en skall vara sammankallande.

§ 14
Alla val sker öppet, såvida ej sluten votering påyrkas.

Vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst; vid sluten omröstning skall lotten avgöra.

Stadgefrågor mm
§ 15

Dessa stadgar är antagna på föreningens möte den 12 mars 2015.
Utöver dessa stadgar gälla till efterrättelse SAAB Aktiv stadgar och övriga bestämmelser samt lokala Korporationsidrottsförbundets stadgar, tävlingsregler och övriga bestämmelser.

§ 16
Förslag till ändring av föreningens stadgar eller till föreningens upplösning må endast avgöras på allmänt sammanträde och skall senast en månad före allmänt sammanträde inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på sammanträdet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. I kallelsen till sammanträdet skall ifrågavarande ärende särskilt omnämnas.

För förslagets antagande fordras, att detsamma biträdes av minst 2/3 av de angivna rösterna. Beslut om föreningens upplösning skall även innefatta beslut om användning av föreningens tillgångar för ett bestämt ändamål till idrottens främjande.

§ 17
Ordföranden och sekreteraren ansvarar för att ovan nämnda stadgar finns tillgängliga för medlemmarna.
Dessa stadgar antagna och fastställda på årsmötet 1978-04-19.
Reviderade vid årsmötet den 2010-03-19.
Reviderade vid årsmötet den 2015-03-12.

AT Fritid 2015